Deelnemersvergadering Stichting Oeverveiligheid Riverparc

NIEUWSBRIEF SOR – 24 December 2020

Het Interim-Bestuur (IB) heeft op 10 december 2020 vergaderd en doet hierbij verslag aan de bewoners van Riverparc.

Vernieuwing van de statuten

Zoals bekend is één van de kerntaken van het interim-bestuur (IB), dat juni van dit jaar is aangetreden, het herzien van de statuten van de stichting SWR. Doel is tot meer transparantie en inspraakmogelijkheden te komen voor de deelnemers in de stichting.


In de nieuwsbrief van 19 November 2020 melde het IB daarover het volgende:

“Het Interim-Bestuur heeft de gewijzigde statuten in concept klaar, waarbij rekening is gehouden met de wensen van de huiseigenaren van het Riverparc zoals die zijn vastgesteld in de periode voorafgaande aan de bestuurswisseling. Ook is rekening gehouden met de grens van de mogelijkheden van democratisering, inspraak, transparantie en besluitvorming, die door de wet ten aanzien van stichtingen worden gesteld. Daaronder valt onder andere het ‘ledenverbod’. Dit is een bepaling dat een stichting geen leden mag hebben met stemrecht. Het bestuur heeft een notaris opdracht gegeven de conceptstatuten te beoordelen.”

In die context heeft het IB bij de wijziging van de statuten expliciet gekeken naar de eerder door bewoners geuite wensen ten aanzien van meer transparantie en medezeggenschap in de besluitvorming.

De volgende punten zijn daarom nu in de nieuwe statuten verwerkt:

 1. Democratischer bestuur.

 2. Transparante werkwijze.

 3. Open communicatie met de Deelnemers in de stichting.

 4. Instelling commissies mogelijk maken; bijv. Financiële- en Technische commissie.

 5. Alle bestuursleden moeten door de Vergadering van Deelnemers worden gekozen.

 6. Geen herbenoeming bestuursleden zonder instemming Deelnemers.

 7. Bestuurskandidaten behoeven niet langer 50 steunstemmen.

 8. Vergoeding voor werkzaamheden vervalt en kostenvergoeding wordt gemaximeerd op de door de overheid vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

 9. Deelnemers zijn bevoegd op voordracht van het bestuur bij meerderheid der stemmen tot ontbinding van de stichting.

 10. Deelnemers zijn bevoegd een Vergadering van Deelnemers bijeen te roepen.

 11. Deelnemers stemrecht uitbreiden met volmacht of digitaal.

 12. Vergaderingen van bestuur en/of Deelnemers ook mogelijk maken in digitale vorm.

 13. Wijziging statuten alleen na goedkeuring deelnemers en deelnemers moeten zelf bij meerderheid de statuten kunnen wijzigen. Een en ander via een Vergadering van Deelnemers.

 14. Grote extra uitgaven, niet in de begroting opgenomen, b.v. boven de € 5.000.-, behoeven instemming van de Vergadering van Deelnemers.

 15. Doelstelling uitbreiden. Mogelijkheid openhouden van volledige overdracht aan de Gemeente Zevenaar op termijn.


Ten aanzien van punt 13 uit deze lijst het volgende. De oude statuten gaven het bestuur de mogelijkheid de statuten eigenstandig te wijzigen. Het IB heeft op basis daarvan gemeend de statuten te willen wijzigen voorafgaande aan de komende Vergadering van Deelnemers, en wel om de volgende redenen:

 • Het IB kent de wensen van de deelnemers. Die waren reeds uitgebreid geïnventariseerd (zie bovenstaande punten 1 tot en met 15).

 • Het IB wil, vóórdat een definitief bestuur aantreedt, een situatie creëren waarbij een definitief bestuur zoveel als mogelijk gehouden is bovenstaande punten 1 tot en met 15 te respecteren.

 • Bij de wijziging van de statuten is gebruikgemaakt van ‘voorwerk’, dat vorig jaar al is verzet door een aantal bewoners. De resultaten daarvan zijn met een notaris nader onderzocht en hebben tot een definitief concept geleid. Dat concept is tevens voorgelegd als laatste ‘check’ aan een accountant.

Het IB heeft tijdens haar vergadering van 10 december 2020 besloten tot wijziging conform het voorliggende concept. De notaris heeft daarop de nieuwe statuten vastgesteld. Deze zijn vanaf nu geldend en bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

U kunt de nieuwe statuten op de website vinden onder ’Nieuws’ en onder ‘Downloads’.

Overwegingen over eventuele omzetting van de stichting naar een vereniging

Het Interim-Bestuur (IB) heeft bij haar discussies ook overwogen of de stichting mogelijk zou kunnen en/of moeten worden omgezet naar een vereniging. Dit omdat in een vereniging de leden in een ledenvergadering bij meerderheid van stemmen (50% + 1 stem van de opgekomen leden mits het statutair vastgelegd quorum gehaald wordt) besluiten kunnen nemen, op democratische wijze.

Om een aantal moverende redenen heeft het IB besloten dat niet te doen.


De stichting is indertijd opgericht om de veiligheid van de wijk ten aanzien van hoogwater te waarborgen. Die veiligheid wil het IB in de toekomst niet afhankelijk laten zijn van besluitvorming in een ledenvergadering op basis van 50% van opgekomen leden plus 1 stem. Daarmee zou de waan van de dag te veel een rol kunnen spelen bij besluiten, die ons aller veiligheid aangaan.

De omzetting zou ook een wettelijk voorgeschreven, complex, kostbaar en tijdrovend proces vergen, omdat dit met juridische en financiële onderzoeken en waarborgen omkleed dient te gebeuren.


Omzetting van de stichting naar een vereniging werd in het verleden geopperd als oplossing voor het gebrek aan transparantie en inspraak. Het IB heeft gemeend dat die transparantie en mogelijkheden van inspraak ook in een stichting kunnen worden gerealiseerd, op basis van verbeterde statuten. Zónder de in haar ogen zwaarwegende nadelen van bovengenoemde punten 1 en 2.

Zoals elders in de nieuwsbrief gemeld heeft die verbetering van de statuten inmiddels plaatsgevonden.


Het IB laat het aan het definitief bestuur om, als daar in de toekomst tóch behoefte toe wordt gevoeld, deze afwegingen opnieuw met de bewoners/eigenaren te maken.

Overwegingen aangaande de naamsverandering van onze stichting

Het IB heeft sinds haar aantreden in juni 2020 al veel verzoeken ontvangen van bewoners omtrent zaken, die niet rechtstreeks de veiligheid van de wijk ten aanzien van hoogwater betreffen. Het woord ‘Woonbelangen’ in de naam van de SWR is een begrip met een brede betekenis. Het doet naar mening van het IB te veel vermoeden, dat de stichting over meer gaat dan alleen die veiligheid.


Het IB wil daarom voor de toekomst extra benadrukken, dat de taken van de Stichting Woonbelangen Riverparc hoofdzakelijk de veiligheid van oevers en stranden betreffen. Dat kan óók in de naamgeving van de stichting, die de veiligheid van de wijk namens bewoners/eigenaren behartigt.

Daarom heeft het IB tijdens haar vergadering van 10 december 2020 besloten met de wijziging van de statuten tegelijk de naam te wijzigen in Stichting Oeverveiligheid Riverparc (SOR).

De nieuwe statuten en de naamswijziging zijn inmiddels bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd, geregistreerd en geldend. De naamswijziging is in de nieuwe website verwerkt.

Integratie van de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) in de Stichting Oeverveiligheid Riverparc (SOR)

Bij het boekenonderzoek (zie hieronder in deze nieuwsbrief) is gebleken, dat er de laatste jaren weinig (financiële) activiteit in de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) plaatsvond. Er wordt nu onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of er nog voldoende redenen zijn om de SROG als aparte stichting in stand te houden. Alternatief is het samenvoegen met de SOR.


In een volgende nieuwsbrief meer daarover.

Boekenonderzoek

Zoals al vermeld in vorige nieuwsbrieven is een boekenonderzoek gaande naar de financiële situatie van SWR en SROG vanaf 2008 (jaar van oprichting van de Stichting Riverparc Onroerend Goed SROG) tot juni 2020 (datum aantreden van het Interim-Bestuur).


De eerste fase van dit onderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten daarvan werden door de onderzoekers in de bestuursvergadering van 10 december jl. aan het interim-bestuur gepresenteerd.

In het inmiddels gestarte vervolgonderzoek worden nog twee zaken nader onderzocht:

 • Actuele situatie van de Stichting Riverparc Onroerend Goed (mede in verband met mogelijk in een later stadium opgaan in de Stichting Oeverveiligheid Riverparc).

 • Onderzoek naar de feitelijkheden in relatie tot geruchten, die in de wijk de ronde doen.

Met het tweede onderdeel van het vervolgonderzoek wil het interim-bestuur niet de indruk wekken, dat uit de eerste fase van het onderzoek al ernstige verdenkingen zijn gerezen in relatie tot deze geruchten. Zij wil echter, gezien het feit dat veel van deze geruchten hardnekkig zijn én ernstig van aard, elke mogelijkheid uitsluiten dat één of meer daarvan op waarheid berusten. Mocht het vervolgonderzoek wat dat betreft niets opleveren, dan wil het interim-bestuur de discussies daarover definitief beëindigd zien.

Verwacht wordt dat het totale onderzoek nog een aantal weken in beslag zal nemen.


De resultaten zullen door de onderzoekers tijdens de komende Vergadering van Deelnemers worden gepresenteerd. Daarnaast zal het proces, dat het onderzoek heeft moeten doorlopen in relatie tot de vorige besturen, inzichtelijk worden gemaakt. Dit proces is van invloed gebleken op de doorlooptijd van het boekenonderzoek, en daarmee ook op de kosten van het onderzoek.


Het Interim-Bestuur zal een en ander tijdens de komende Vergadering van Deelnemers toelichten en haar conclusies op basis van de onderzoeksresultaten aan de vergadering voorleggen.

Oeveronderhoud

In november van dit jaar is noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan alle steenoevers langs de buitenrand van Riverparc. Op ettelijke plaatsen was schade aan de oevers geconstateerd, waarbij het onderliggende zwarte afdekdoek was komen bloot te liggen. Voor een deel door natuurlijke oorzaken, maar voor een deel óók door menselijk handelen. Dat vroeg om maatregelen vóór het winterseizoen, om verdere schade en hogere kosten te voorkomen.


Op 13 maart 2015 had het vorig bestuur aangekondigd de grasoevers te zullen laten renoveren. Die werkzaamheden zijn vervolgens niet uitgevoerd.

Het IB heeft inmiddels geconstateerd, dat de grasoevers vanaf de toegangsweg tot Riverparc, rondom ons schiereiland tot aan de steenoevers, schade vertonen.


Het IB was aanvankelijk voornemers herstel van de grasoevers aan het definitief bestuur over te laten. Zij komt nu op dat standpunt terug, gezien de gebleken schade.


Het IB wil zekerstellen, dat het nodige herstel wordt uitgevoerd en voltooid vóór het najaar van 2021. Hierbij hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:

 • De hellingsgraad van de grasoevers is op diverse plaatsen dusdanig stijl geworden, dat afschuiving niet denkbeeldig is, vooral bij hoog water en golfslag.

 • De hellingsgraad op diverse plaatsen van 1:2,5 voldoet ook niet aan de vereisten. Deze moet tenminste 1:3 zijn.

 • De grasoever ter plaatse van de haven is voor een groot deel aan het afkalven. De veiligheid kan in gevaar komen als dat zo doorgaat.

 • Gebleken is, dat het machinaal grasmaaien door plaatselijk te steile hellingen onveilig en vrijwel onmogelijk is geworden.

 • Er is tevens schade door mollengangen geconstateerd.

 • Het rapport van Witteveen en Bos van 31 augustus 2020 vermeldt duidelijk, dat herstel nodig is. Dit rapport is op onze website te downloaden.


Er is nog een andere, zwaarwegende overweging om zeker te stellen, dat in het najaar van 2021 de reparaties voltooid zijn. Onze stichting is krachtens haar overeenkomst met de gemeente Zevenaar verplicht tijdig, maar tenminste 1 maal per 5 jaar, benodigd onderhoud aan de buitenoevers te laten uitvoeren. De gemeente Zevenaar kan daarna desgewenst een inspectie laten uitvoeren.

Die periode van 5 jaar is verstreken en er is dan ook formeel sprake van achterstallig onderhoud in het kader van onze overkomst met de gemeente. Het IB wil dat niet nog een extra jaar laten voortduren.


De onderhoudswerkzaamheden kennen de volgende stappen:

 • Allereerst moet de hellingshoek van de oevers verkleind worden door het aanbrengen van een nieuwe kleilaag.

 • Hiervoor is klei van hoge kwaliteit nodig, vrij van verontreinigingen.

 • De inkoop hiervan door de uitvoerder bij een grondbank vergt plm. twee maanden.

 • Na het aanbrengen van de nieuwe kleilaag moet nieuw gras worden ingezaaid.

 • Dit inzaaien moet uiterlijk in juni 2021 gebeuren, zodat het op volle sterkte is vóór het storm- en hoogwaterseizoen vanaf het najaar van 2021.

 • Een en ander betekent, dat de werkzaamheden in maart /april 2021 moeten starten.

 • Twee maanden voorafgaand daaraan moet de juridisch bindend opdracht door de stichting gegeven worden, in verband met de aankoop van de benodigde klei door de uitvoerder.

 • Gedetailleerd voorbereidend overleg tussen het IB en de uitvoerder kan wat de uitvoerder betreft pas medio januari 2021 plaatsvinden.

 • De kosten voor het voorgenomen oeveronderhoud zijn in de begroting opgenomen en behoeven daarom geen goedkeuring vooraf door de Vergadering van Deelnemers. Deze is bij goedkeuring van de begroting al gegeven.


Het interim-bestuur is daarom van mening, dat zij besluiten over onderhoud van de grasoever niet zonder meer over kan laten aan het definitieve bestuur, dat volgend jaar zal aantreden. Zij zet daarom nu de voorbereidingen in gang voor een tijdige start van de reparatiewerkzaamheden.

Mocht het definitieve bestuur aantreden in de eerste maanden van 2021, zodat zij op basis van voorbereidingen door IB tijdig de definitieve opdracht kan verlenen aan Dusseldorp, dan zal het IB dat overlaten aan het definitieve bestuur.

Als blijkt dat het definitieve bestuur daarvoor niet tijdig in functie zal zijn, dan zal het IB zelf die definitieve opdracht geven.

Het IB zal tevens een ter zake deskundige, toezichthoudende ingenieur inhuren, die samen met een bewoner van Riverparc het toezicht zal uitoefenen op de werkzaamheden van Dusseldorp. Hij zal samen met het bestuur en betreffende bewoner de opleveringsinspectie doen na afronding van de werkzaamheden door de uitvoerder.


In een volgende nieuwsbrief zullen we nadere details en planning geven aangaande deze voorgenomen werkzaamheden.

Test online vergader- en stemfaciliteit

Als gevolg van de Corona-beperkingen van overheidswege is het interim-bestuur genoodzaakt om naar mogelijkheden van online vergaderen te zoeken voor de komende Vergadering van Deelnemers. Zij heeft een aantal daarvoor geschikte systemen met elkaar vergeleken, waarbij eisen ten aanzien van veiligheid voorop stonden. We willen zoveel als technisch mogelijk waarborgen dat alleen bewoners/eigenaren in de vergadering kunnen toetreden. Ook moeten stemmingen op een optimaal beveiligde wijze kunnen plaatsvinden.

Voorafgaande aan haar bestuursvergadering van 10 december heeft het interim-bestuur (IB) met een aantal bewoners een test uitgevoerd van de online vergader- en stemfaciliteit van OnlineALV.nl.

‘Veilig vergaderen’ betekent bij OnlineALV, dat het interim-bestuur en het technisch team van de leverancier voor en tijdens de vergadering kunnen controleren wie toegang krijgt tot de vergadering. Dat gebeurt door middel van twee-factor-authenticatie. Daarbij wordt niet langer vertrouwd op een gebruikersnaam (emailadres) en een wachtwoord alleen, maar wordt u per sms naar uw mobiele telefoon gevraagd door middel van een code uw identiteit te herbevestigen.

Om dit vanaf de komende Vergadering van Deelnemers mogelijk te maken heeft het interim-bestuur u als bewoner/eigenaar op 10 december door middel van een huis-aan-huis verspreide brief gevraagd (nogmaals in veel gevallen) uw gegevens aan vragen@riverparc.eu door te geven, inclusief uw mobiele telefoonnummer.


De test van 10 december verliep goed en de keuze voor OnlineALV.nl is definitief.

OnlineALV.nl heeft uitstekende referenties. Onder haar gebruikers zijn bekende namen als NOC -NSF en de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars).

Wij zullen dit systeem blijven gebruiken zolang Corona- of andere beperkingen van overheidswege het onmogelijk maken om een fysieke Vergadering van Deelnemers te beleggen.

Concept bestemmingsplan Rhederlaag

Eind november is een eerste opzet van het nieuwe bestemmingsplan voor Rhederlaag beschikbaar gekomen. Het betreft een concept omdat de volgende punten nog nader uitgewerkt moeten worden:

 1. Provinciale verordening: bij de provincie Gelderland ligt de vraag met welke versie de gemeente rekening moet houden.

 2. Een goede stikstof-regeling, waardoor het jaarlijkse evenement Dreamfields mogelijk blijft.

 3. Het goed verwerken van het evenement in de planbestemmingsregels.

 4. Een nog vast te stellen herbestemming van de voormalige steenfabriek in de Koppenwaard.


De uitvoeringstermijn staat volgens de toelichting bij het concept bestemmingsplan op 5 jaar. De gemeente stelt dat zij waarde hecht aan een zo spoedig mogelijke uitvoering, mede in het belang van alle belanghebbenden in het gebied. Dat zou betekenen dat er deels in het recreatieseizoen moet worden doorgewerkt, met uitzondering van de bouwvak.

Het blijkt niet goed mogelijk bij een uitvoeringstermijn van vijf jaar de werkzaamheden alleen buiten het recreatieseizoen te doen, zoals eerder in het Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag (IGOR) is afgesproken. Dit geldt met name voor de ontzanding.

Het interim-bestuur neemt aan het overleg in IGOR-verband deel. Dit punt zal daarin nog nader besproken worden. K3 Delta (het ontzandingsbedrijf) zal daarbij gevraagd worden wat een en ander precies betekent: wordt er tegelijk op twee locaties gebaggerd of achtereenvolgend? En wat voor ruimte neemt dat in op het water tijdens het recreatieseizoen?


Binnenkort zal genoemd overleg plaatsvinden met K3 Delta.


U kunt de stukken aangaande het concept bestemmingsplan Rhederlaag downloaden op onze website.


Wij houden u verder doorlopend op de hoogte via toekomstige nieuwsbrieven op onze website en tijdens Vergaderingen van Deelnemers.

Planning eerstvolgende Vergadering van Deelnemers

Statutair had dit jaar uiterlijk op 1 november een Vergadering van Deelnemers van de stichting moeten plaatsvinden. Conform de Corona-wet is deze uiterste datum nu 1 mei 2021 geworden. Het interim-bestuur heeft dit uitstel mede gebruikt om een verantwoorde wijze van vergaderen te vinden conform de geldende Corona-beperkingen. Elders in deze nieuwsbrief kunt u meer over de gevonden oplossing lezen.

De Vergadering van Deelnemers zal worden uitgeschreven zodra het boekenonderzoek is afgerond en de conclusies daarvan bekend kunnen worden gemaakt.


U wordt daarvan via deze website en een Nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Een definitieve uitnodiging voor de Vergadering van Deelnemers met uitgebreide toelichting ontvangt u tijdig per e-mail. Het is daarom van het grootste belang dat u bij het interim-bestuur bekend bent met uw correcte e-mailadres.

Verwerking van NAW-gegevens van bewoners/eigenaren door de stichting

Zoals u gemerkt zult hebben via de brief, die 10 december huis-aan-huis verspreid is, wordt getracht van alle bewoners/eigenaren het correct e-mailadres te verkrijgen. De zo verkregen e-mailadressen, naam en woonadres worden door ONS, dat voor de stichting de boekhouding verzorgt en de retributiebetalingen int en administreert, beheerd. Om dat in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG wordt met ONS een verwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin én in de privacy statement onderaan deze website wordt opgenomen, dat de gegevens van een bewoner/eigenaar bij verkoop van de woning uiterlijk 6 maanden na de datum van verhuizing zullen worden vernietigd.

Vanzelfsprekend worden uw NAW-gegevens alleen gebruikt ten behoeve van uitnodigingen van Vergaderingen van Deelnemers of andere voor de SOR belangrijke bijeenkomsten en het innen en administreren van retributie via ONS.

Op deze website vindt u onderaan een link naar de ‘Privacy Statement’ van uw Stichting Oeverveiligheid Riverparc SOR.


Indien u nog niet uw correcte e-mailadres en adresgegevens bij het bestuur hebt kenbaar gemaakt, dan verzoeken we u dat alsnog zo spoedig mogelijk te doen door een e-mail te sturen aan vragen@riverparc.eu

357 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Beste bewoners, De deelnemersvergadering van 12 december aanstaande kan door de aangescherpte corona maatregelen helaas geen doorgang vinden. Zodra de mogelijkheid zich voordoet een nieuwe vergadering

1. Opening van de vergadering 2. Notulen vergadering 28 april 2021 (zie nieuws website) 3. Nieuwe secretaris 4. Jaarrekening SOR 2020 5. Jaarrekening SROG 2020 6. Begroting 2022 7.

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ