Deelnemersvergadering 12 december 2021

Nieuwsbrief oktober 2020

Het interim-bestuur (IB) van de Stichting Woonbelangen Riverparc (SWR) en de Stichting Riverparc Onroerend Goed (SROG) heeft 17 september en 1 oktober tweemaal vergaderd en doet hierbij graag verslag op hoofdlijnen aan de bewoners van Riverparc.

Boekenonderzoek SWR en SROG

Zoals bekend ziet het interim-bestuur voor zichzelf twee hoofdtaken:

↵↵

  1. Boekenonderzoek voor beide stichtingen SWR en SROG

  1. Onderzoek naar de vraag of en hoe de statuten van de stichtingen dusdanig binnen de wettelijke mogelijkheden gewijzigd kunnen worden dat zoveel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de wens van de bewoners om meer transparantie, betrokkenheid en inspraakmogelijkheden.

Ad 1.

Bij het boekenonderzoek gaat het om beide stichtingen SWR en SROG en met name ook de transacties die tussen beide stichtingen hebben plaatsgevonden.

Er is afgelopen zomer een aanbesteding uitgeschreven waarbinnen drie bedrijven een aanbieding hebben gedaan. Op basis van de drie belangrijkste criteria kwaliteit, prijs en aansluiting bij de problematiek van Riverparc heeft het IB gekozen voor GvB Integrity Services uit Lelystad.

Het onderzoek zal plaatsvinden in maximaal twee fases.

In de eerste fase worden vanaf de datum dat vanuit de SRW de SROG werd afgesplitst (1.1.2008) tot het aantreden van het IB na het vertrek van het vorige bestuur (17.06.2020) van beide stichtingen de boeken gecontroleerd. Dit zal geschieden op basis van ‘hoor en wederhoor’. Dat wil zeggen dat de bestuursleden van (het) vorige bestuur(en) door GvB gevraagd zullen worden hun volle medewerking aan het onderzoek te verlenen, vragen te beantwoorden en alle kans krijgen hun eigen visie op de bevindingen uit het onderzoek te geven. De doorlooptijd van deze fase wordt geschat op plusminus zes weken, waarmee de resultaten in de loop van november beschikbaar moeten zijn.

Indien de uitkomst van het eerste deel van het onderzoek daartoe aanleiding geeft en daar binnen de SWR toe besloten wordt, zal een verdiepende analyse worden uitgevoerd gericht op de achterliggende feiten van het handelen van de toenmalige bestuursleden met betrekking tot de financiële stromen. Daar dit een ingrijpende actie is, zal de opdrachtverlening voor de tweede fase pas plaatsvinden, nadat de resultaten van het eerste deel van het onderzoek mét een advies van het IB zijn voorgelegd aan de Vergadering van Deelnemers. De doorlooptijd van een mogelijk tweede fase is afhankelijk van de resultaten van de eerste fase en nu nog niet goed in te schatten.

De opdracht voor de eerste fase is op 2 oktober verleend.

De kosten voor het onderzoek zijn zonder een eerste inspectie van de boeken niet exact te geven, maar ons is gevraagd op basis van de aan de onderzoekers in de aanbesteding ter beschikking gestelde informatie een bedrag te reserveren van Eu 35.000,- tot Eu 50.000,-.

De exacte kostenopgaaf voor de eerste opgave volgt na opdrachtverlening en eerste inspectie van de administratie van beide stichtingen.

Het bestuur houdt de bewoners van Riverparc op de hoogte van nadere ontwikkelingen.

Ad 2.

Het IB is doende met een onderzoek hoe de huidige statuten van SWR en SROG, maximaal gebruikmakend van de mogelijkheden die de wet op stichtingen biedt, gewijzigd kunnen worden om bewoners/deelnemers in de stichtingen maximaal transparantie en betrokkenheid te verschaffen. Ook zal onderzocht worden of er na 2020 nog een noodzaak is voor een aparte onroerend goed stichting SROG of dat deze op kan gaan in de SWR. Dit zou een extra kostenbesparing opleveren.

De bedoeling is verder dat de taken/doelstellingen van de stichting zoveel mogelijk beperkt worden tot alléén het bewaken en dienen van de waterveiligheid van Riverparc en het deskundig en doelmatig beheren van de daartoe gereserveerde en in de toekomst nog te reserveren middelen.

Het IB zal het resultaat van dit onderzoek, waarbij een deskundige notaris zal worden ingeschakeld, met de deelnemers in de stichtingen delen en vervolgens doorvoeren conform de mogelijkheden die ze daartoe heeft volgens de wet, op basis van de huidige, vigerende statuten.

Het IB beoogt hiermee voor het volgende bestuur van de SWR een schone startpositie aan te bieden, die binnen de mogelijkheden die de wet biedt aan een stichting maximaal tegemoetkomt aan de wensen van de deelnemers in de stichting.

Daarnaast zal het IB met de notaris onderzoeken of een volgende stap kan of moet worden gezet om van de stichting over te gaan naar een vereniging van eigenaren, of een combinatie van de huidige stichting met daaronder een vereniging. Beide constructies bieden mogelijkheden andere taken binnen Riverparc dan het waarborgen van de waterveiligheid onder te brengen, beleidsmatig en financieel afgezonderd van de kerntaak waterveiligheid. .

Onderdeel van dit onderzoek zal in ieder geval een risicoanalyse zijn. Wat zijn de voor en nadelen van de stichtingsvorm afgezet tegen de verenigingsvorm en een combinatie van beide? Dit omdat het IB de overtuiging heeft dat de waarborging van de waterveiligheid de eerste en belangrijkste prioriteit is en blijft.

Het IB zal de resultaten van dit deel van het onderzoek met de deelnemers delen, daarna definitieve conclusies opstellen en die samen met het onderzoek doorgeven aan het volgende bestuur. Het IB zal dus zelf geen nadere acties nemen op basis van deze conclusies.

Overige zaken:

↵↵

  1. Eerstvolgende deelnemersvergadering

Het IB onderzoekt op welke wijze te zijner tijd een vorm van een deelnemersvergadering kan worden georganiseerd, binnen de mogelijkheden die de door de overheid ingesteld Corona-beperkingen bieden.

Welke vorm de bijeenkomst ook krijgt, deze zal pas plaatsvinden wanneer de onderzoeksresultaten van fase 1 van het boekenonderzoek beschikbaar zijn, als ook de nieuwe statuten met de bijbehorende risicoanalyse zoals hierboven besproken. Datum en vorm van de bijeenkomst zullen tijdig aan de bewoners gecommuniceerd worden.

↵↵

  1. Verbods- en gebodsborden

Zoals eerder aangekondigd zullen op diverse plaatsen langs met name de buitenoevers borden geplaatst worden, die aangeven dat de stranden alleen toegankelijk zijn voor ‘bevoegden’. Onder bevoegden moet verstaan worden bewoners en hun bezoekers.

Ook zullen aan de buitenoevers borden geplaatst worden met informatie over het door de bewoners gewenste en verwachte gedrag op en aan de stranden.

De politie zal op verzoek van het IB handhaven op basis van artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Bewoners mogen onbevoegden en/of personen, die zich niet aan de gedragsregels houden zoals die op de borden worden aangegeven, daarop aanspreken. Bij voortdurende klachten kan men zich tot de wijkagent wenden.

↵↵

  1. Onderhoud van de buitenoevers

Witteveen en Bos heeft eind augustus van dit jaar een definitief rapport en advies uitgebracht aan de SWR over de staat van onderhoud van de buitenoevers. Dit rapport is gebaseerd op een inspectie van eind 2016 en is daarmee gedateerd.

Er is echter mogelijk al wel actie nodig, nog in de periode waarin het IB acteert.

Het bestuur zal dit rapport daarom bespreken, ook met eventuele deskundigen binnen de wijk en op basis daarvan bezien of en welke acties nog onder haar verantwoordelijkheid nodig zijn. Mochten bewoners zich op dit vlak deskundig achten en bereid zijn hierin mee te werken, dan kunnen zij zich melden via info@riverparc.eu

Het genoemde rapport van Witteveen en Bos kunt u hier lezen: (…link voor downloaden………….)

↵↵

  1. IGOR bijeenkomst

Het IB heeft op 23-09-2020 deelgenomen aan het overleg van het IGOR.

Voor informatie over het Integraal Gebiedsoverleg Rhederlaag (IGOR) kunt u deze link openen https://www.rhederlaag.nl/integraal-gebiedsoverleg-rhederlaag-igor/

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u lezen op: (……………….)

Iets over de achtergrond.

Onze wijk Riverparc maakt onderdeel uit van Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is de afgelopen jaren één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Voor dit plan, waarover inspraakronden hebben plaatsgevonden, is een Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort vastgesteld en op 30 september jl. gepubliceerd in de Staatscourant.

(zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-49961.html?utm_campaign=20201001&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_zevenaar&utm_content=over_uw_buurt)

Het plan voorziet in toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen moeten kunnen blijven opvangen. Er wordt ruimte gecreëerd voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. De bedoeling is dat zo het Rivierklimaatpark de komende tien jaar klaargemaakt wordt voor de toekomst.

De volgende twee links geven respectievelijk toegang tot de mededeling in de Staatscourant en de website van Rivierklimaatpark IJsselpoort. Daar zijn diverse documenten te downloaden, die dus gaan over de toekomst van onze wijk Riverparc en haar omgeving.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-49961.html?utm_campaign=20201001&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_zevenaar&utm_content=over_uw_buurt

https://www.rivierklimaatpark.nl/default.aspx