top of page

Uitnodiging deelnemersvergadering 8 mei 2023

BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN EEN GOEDE TOEKOMST IN RIVERPARC!BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN EEN GOEDE TOEKOMST IN RIVERPARC!

Zo zijn de voorbereidingen in volle gang, dan is het moment daar en dan is het alweer voorbij. Ik doel hierbij op de Vergadering van Deelnemers van de Stichting Oeverveiligheid Riverparc (SOR) welke op zondag 28 maart 2021 in een hybride vorm is gehouden.

Het Interim Bestuur kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst waarbij vele deelnemers zijn aangehaakt en via de chat ook de nodige input hebben geleverd. De vergadering verliep naar volle tevredenheid mede dankzij de prima ondersteuning van de technische mensen en de gastvrouw van ALV-Online. Alle delen van de opdracht aan het Interim Bestuur zijn aan de orde geweest. Door middel van democratische stemmingen konden de deelnemers hun standpunten over de diverse voorstellen kenbaar maken. Hierbij gold natuurlijk dat bij meerderheid werd besloten.

+ De verhouding Bestuur SOR  Vergadering van Deelnemers

Gezien het verleden was het de insteek om bovengenoemde verhouding zo in te richten dat de Vergadering van Deelnemers een zo groot mogelijke betrokkenheid zou krijgen bij hetgeen het Bestuur SOR ter hand neemt echter met in acht name van de bestuurlijke beleidsvrijheid van een stichtingsbestuur. Van belang in deze is om een zogeheten ‘ledenverbod’ te vermijden maar toch een transparante manier van besturen waarbij er een balans is tussen realiteit en rechtmatigheid enerzijds en moraliteit en doelmatigheid anderzijds. Deze opdracht is vertaald in de nieuwe statuten waarbij ook de naam meer richting geeft aan het doel van de stichting. Deze statuten zijn dan ook het vertrekpunt om tijdens de komende vergaderingen van deelnemers de overige punten, die nog nader een oordeel van de deelnemers vragen, aan de orde te stellen. Het Interim Bestuur is ervan overtuigd dat deze statuten daar een goed fundament voor is.

+ De stand van zaken met betrekking tot de financiën van de SOR

Tijdens de bijeenkomst vond na een korte en krachtige inleiding van Evelien Hartman een goede presentatie plaats over het uitgevoerde onderzoek met betrekking tot de financiën van de SOR en de SROG zijnde ook een onderdeel van haar opdracht. Dit onderzoek was gebaseerd op hetgeen door het Interim Bestuur aan informatie was ingewonnen en vanuit haar bestuurlijke beleidsvrijheid in een opdracht was vertaald. Uiteindelijk bleek dat op grond van wet en regelgeving en de statuten het toenmalige bestuur wel reëel en rechtmatig te hebben gehandeld echter er niet is geacteerd vanuit moraliteit en doelmatigheid, waarbij het respect voor de deelnemers, als belanghebbende die de middelen opbrengen, als laakbaar werd betiteld. Na de uiteenzetting door het onderzoeksbureau, het beantwoorden van de vragen van de deelnemers en een nadere toelichting van het Interim Bestuur werd uiteindelijk in een stemming met een grotere meerderheid (100 voor en 14 tegen) dit dossier afgesloten. Het nieuwe Bestuur SOR kan dan ook vanuit een nieuw startpunt de financiën van de beide Stichtingen oppakken en, met respect voor de deelnemers en een open communicatie ter zake, het financiele beleid gaan voeren.

+ Oeverherstel

Het Interim Bestuur is verheugd dat op basis van een duidelijke en heldere uiteenzetting van interim bestuurder Rolf Lepp de nog openstaande actie met betrekking tot het herstel van de grasoevers door een meerderheid van de deelnemers (104 voor en 4 tegen) kan worden uitgevoerd. De door hem ingestoken weg met betrekking tot de gekozen aannemer Dusseldorp en adviseur Witteveen & Bos wordt nu door het Interim Bestuur overgedragen aan het Bestuur SOR om te komen tot een definitieve opdracht.

+ Financiën

Tijdens de vergadering werden de diverse financiele zaken aan de orde gesteld door Eric Vernes. Zo werd met een meerderheid besloten (104 voor en 6 tegen) dat de jaren 2008 tot en met 2019 wat betreft de financiën konden worden afgesloten, met een meerderheid (102 voor 6 tegen) de Jaarrekening SOR 2020 werd goedgekeurd en vastgesteld (hierbij de opmerking dat de officiële bescheiden, die hieraan ten grondslag liggen, zodra deze van de accountant zijn ontvangen op de website worden geplaatst) als ook met een meerderheid (103 voor en 7 tegen) de Begroting SOR 2021 is aangenomen. Ook met al deze punten sluit het Interim Bestuur haar periode financieel af en draagt een goede basis over aan het nieuwe Bestuur SOR.

+ Bestuurszaken

Bij dit laatste punt van de Vergadering van Deelnemers heeft het Interim Bestuur aangegeven dat zij hiermee haar interim periode afsloot en haar opdracht als afgerond beschouwde. Vervolgens vond de verkiezing van het nieuwe bestuur van de SOR plaats. Nadat een meerderheid had besloten dat er geen extern bestuurder zou worden geïnstalleerd (33 voor en 77 tegen) werd een bestuur met 3 zetels (66 voor) in plaats van 5 zetels (43 voor) gekozen. Hierna diende deze zetels te worden ingevuld vanuit de 5 potentiële kandidaten voor het Bestuur SOR. Na de stemming met het volgende resultaat Eric Vernes (91 stemmen), Fred Hartman (79 stemmen), Rob Smits (67 stemmen), Jos van Lent (40 stemmen) en Ilona Medze-Zijlstra (37 stemmen) werden uiteindelijk de heren Fred Hartman, Rob Smits en Eric Vernes de nieuwe bestuursleden van de SOR. Binnenkort zal de overdracht plaatsvinden, zodra het nieuwe Bestuur SOR de onderlinge taken heeft verdeeld!

Met deze korte terugblik sluit het Interim Bestuur zijn periode af, bedankt de deelnemers voor het gestelde vertrouwen en de bijdrage die sommige van hen hebben gegeven gedurende de gelopen processen en wenst het nieuwe Bestuur SOR veel succes met haar werkzaamheden.

Maar bovenal hoopt het Interim Bestuur dat zij in de wijk Riverparc weer rust heeft gebracht en dat de bewoners / eigenaren met veel plezier, genot en positieve onderlinge contacten, waarin wederzijds respect de boventoon voert, in deze wijk wonen!

Voormalig Interim Bestuur SOR

Anne Fokke de Vries, Eric Vernes, Evelien Hartman en Rolf Lepp.

230 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Zoals reeds in de vergadering van 13 dec 2022 is medegedeeld, zijn de overeenkomsten met Liander getekend. Binnenkort wordt de capaciteit van het stroomnetwerk op het Riverparc door Liander aangepast

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht?
Bekijk onze Veelgestelde vragen.

Ga naar FAQ
bottom of page